REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
WWW.NOCOWO.PL

 

 

§ 1. Wstęp

 

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.nocowo.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

 

§ 2. Definicje

 

Serwis – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, które dostępne są pod adresem www.nocowo.pl.

 

Moderator – osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników.

 

Gestor – właściciel Obiektu noclegowego posiadający indywidualne konto w Serwisie.

 

Użytkownik – użytkownik zarejestrowany albo użytkownik niezarejestrowany.

 

Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła indywidualne Konto w Serwisie.

 

Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, nieposiadająca indywidualnego Konta w Serwisie, do której postanowienia Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.

 

Konto – miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, swoje zdjęcie oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

 

Login – wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika; Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

 

Obiekt – każdy obiekt noclegowy prezentowany w Serwisie.

 

Wpis Okazje noclegowe – dział serwisu znajdujący się pod adresem http://www.nocowo.pl/pl/okazje.html.

 

Wpis Katalog noclegów – dział serwisu znajdujący się pod adresem http://www.nocowo.pl/pl/noclegi.html.

 

Zapytania o nocleg – pytanie zadane przez użytkownika Serwisu dotyczące poszukiwanego noclegu.

 

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

 

Głos – ocena w skali od 1 do 5, oznaczona za pomocą gwiazdek, wystawiona określonemu Obiektowi przez Użytkownika.

 

Opinia – ocena słowna, wystawiona określonemu Obiektowi przez użytkownika.

 

Blokada – trwałe lub czasowe wyłączenie, w zależności od uznania Moderatora, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu.

 

§ 3. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

 

1. Użytkownik nie jest zobowiązany do rejestracji.

2. Niezarejestrowany użytkownik może nieodpłatnie przeglądać oferty noclegów oraz składać zapytania o nocleg.

3. Niezarejstrowany użytkownik nie może:

a) wyrazić opinii oraz oddawać głosów na Obiekt, z którego usług skorzystał.

4. Użytkownik zarejestrowany może:

a) zmienić lub usunąć swoje dane za pomocą opcji Konta,

b) oddawać głosy na poszczególne Obiekty zgodnie z własnymi odczuciami po skorzystaniu z usług Obiektu,

c) korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu.

5. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów,

b) przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej,

b) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej,

c) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich,

d) umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób, głoszących poglądy popierające dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, wyznanie itp., treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,

e) umieszczanie materiałów o charakterze erotycznym i/lub pornograficznym w jakiejkolwiek formie,

f) wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów,

g) umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,

h) wystawianie nieprawdziwych ocen na temat prezentowanych na stronach Serwisu Obiektów,

i) sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości dowolnego użytkownika lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniami,

j) podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu i jego skutki.

8. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać nałożona Blokada.

9. Rola Administratora sprowadza się tylko do pośredniczenia w kontaktach między Użytkownikiem a Gestorem, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

10. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

 

§ 4. Rejestracja

 

1. Proces rejestracji przebiega poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie.

2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa.

3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu, miejsca i czasu aktywności w Serwisie (np. przy ocenach, dodanych przez Użytkownika materiałach).

4. Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować trwałą Blokadą Konta Użytkownika.

5. Założenie Konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 5. Konto

 

1. Posiadanie własnego Konta w Serwisie, jak również przeglądanie ofert oraz wyrażanie opinii jest bezpłatne.

2. Konta nieużywane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

5. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

6. Konta służące wyłącznie do przechowywania zapytań oraz danych pobranych z Serwisu nie będą wyświetlane przez Administratora i podlegają usunięciu.

7. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą Loginu i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.

8. Administrator nie udostępni Loginu i Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa.

9. Administrator zaleca zmianę Hasła Użytkownika przynajmniej raz na trzy miesiące celem zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika. Prawidłowe hasło musi posiadać 6–50 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną literę i cyfrę. Niedostosowanie się do tego wymogu skutkuje brakiem odpowiedzialności ze strony Administratora za konsekwencje uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.

 

 § 6. Zapytania Użytkowników

 

1. Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia z zapytaniem do Gestora, którego ofertą jest zainteresowany.

2. Każde zapytanie zostanie skierowane przez Administratora do konkretnego Gestora.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań Użytkowników.

4. Korzystając z opcji zapytania Użytkownik w sposób dorozumiany godzi się na jego przekazanie odpowiedniemu Gestorowi.

 

 § 7. Opiniowanie Obiektów przez Użytkowników

 

1. Tylko użytkownik posiadający konto może wyrazić opinię o Obiektach, z których usług skorzystał.

2. Dodanie opinii jest nieodpłatne.

3. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu oraz praw osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

4. Opinie mogą być sprawdzane przez Moderatora Serwisu i mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.

5. Moderator ma prawo zablokować, bądź też usunąć Konto Użytkownika, wobec którego zachodzi podejrzenie o wydawanie nierzetelnych opinii.

6. Zabrania się oddawania Głosów przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Obiektami ocenianymi lub konkurencyjnymi.

7. Moderator nie ma obowiązku anulowania opinii, z którymi nie zgadza się Gestor.

8. Użytkownik może dodać kilka opinii dotyczących tego samego Obiektu, o ile nie pozostają z sobą w sprzeczności.

9. Moderator zastrzega sobie prawo do niewyświetlania oraz anulowania opinii o których mowa w pkt. 6 i 8 Regulaminu.

 

§ 8. Głosowanie i głosy

 

1. Użytkownik posiadający konto może oddawać Głosy w skali od 1 do 5 jedynie na Obiekty, co do których może wyrazić opinię na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Ośrodka.

2. Oceny skrajne, zawierające w skali ocen same (1) jedynki lub (5) piątki, mogą być sprawdzane przez Moderatora Serwisu i mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.

3. Moderator ma prawo zablokowania, bądź też usunięcia Konta Użytkownika, wobec którego zachodzi podejrzenie o nierzetelne oddawanie Głosów.

4. Zabrania się wpływania na średnią Obiektu poprzez nagminne oddawanie negatywnych Głosów.

5. Zabrania się oddawania Głosów przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Obiektami ocenianymi lub konkurencyjnymi.

6. Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych Głosów.

7. Zabronione jest używanie programów wspomagających oddawanie Głosów.

8. Głosy w rażący sposób odbiegające od pozostałych wystawionych przez Użytkowników, a dotyczące tego samego Ośrodka, mogą zostać usunięte lub zablokowane jako niewiarygodne lub niezgodne z prawdą.

9. Użytkownik może dodać tylko jeden Głos na każdy z Obiektów.

 

§ 9. Rezerwacje Obiektów w Serwisie

 

1. Administrator nie świadczy usług rezerwacji poprzez Serwis, a jedynie usługę polegającą na prezentacji, w ramach stron internetowych Serwisu, usług firm współpracujących w sposób umożliwiający dokonywanie rezerwacji i płatności bezpośrednio na stronach firm współpracujących.

2. Rezerwacje i płatności dokonywane są zgodnie z procedurą i na warunkach zaakceptowanych przez Użytkownika w procesie rezerwacji i płatności realizowanym na platformach internetowych firm współpracujących.

3. Administrator nie żąda ani nie przyjmuje od Użytkowników żadnych płatności związanych z rezerwacją lub usługami świadczonymi przez Obiekty.

4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skuteczność i jakość dokonywanych przez Użytkownika rezerwacji oraz jakiekolwiek dokonane przez Użytkownika płatności.

5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści ofert Gestorów umieszczonych w Serwisie.

6. Umieszczone w Serwisie informacje o noclegach, jak również dotyczące ich Głosy w żaden sposób nie prezentują opinii Administratora.

7. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Gestorów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§ 10. Baza danych

 

Wyłączne prawo do bazy danych Obiektów oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych – Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Przypominamy, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

 

§ 11. Postanowienia dodatkowe

 

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość oraz rzetelność treści przekazywanych i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników.

2. Administrator nie odpowiada wobec Użytkowników za prawdziwość oraz rzetelność treści ofert Gestorów przekazywanych i publikowanych na łamach Serwisu.

3. Administrator zastrzega sobie prawa autorskie do umieszczonych w Serwisie materiałów. Użytkownikom zabrania się podejmowania czynności (tj. kopiowania, powielania) zmierzających do wykorzystania w całości lub w części informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie.

4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i w zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, o czym wcześniej powiadomi Użytkowników Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie fotografii z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.

7. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

9. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

11. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora pod adres e-mail: redakcja@nocowo.pl.

12. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie reklamowy i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.), oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 12. Zmiana Regulaminu

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną przedtem poinformowani oraz poproszeni o akceptację zmian przy logowaniu na stronę www.nocowo.pl. Brak akceptacji nowych postanowień jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na likwidację konta Użytkownika.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów, mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu, jest polski sąd powszechny.