REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MARKETINGOWYCH

 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady umieszczania w Serwisie danych gestorów w wersji podstawowej, nieodpłatnej – w formie samej obecności gestora lub Obiektu w Serwisie oraz w wersji rozszerzonej, odpłatnej – w formie umieszczenia w Serwisie prezentacji za wynagrodzeniem.
 2. Wyboru wersji rozszerzonej, odpłatnej dokonuje się przez zawarcie umowy Zlecenia Usług Marketingowych („Umowa”) pomiędzy właścicielem serwisu („Zleceniobiorca”), a gestorem jako Zleceniodawcą. Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
 3. Zleceniodawcą jest podmiot szczegółowo opisany w formularzu rejestracyjnym („Formularz”) umieszczonym na www.nocowo.pl („Strona www”).
 4. Na mocy Umowy, Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy usługę marketingową polegającą na prezentacji („Prezentacja”) oferty Zleceniodawcy na Stronie www za wynagrodzeniem określonym w cenniku („Cennik”) stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
 5. Celem Prezentacji jest maksymalizacja przychodów Zleceniodawcy uzyskiwanych w związku z wykorzystywaniem lokalu lub domu („Obiekt”) Zleceniodawcy w całości lub w części na potrzeby usług hotelowych, noclegowych, agroturystycznych lub krótkotrwałego zakwaterowania.
 6. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą złożenia Formularza zamówienia kredytów oraz wyboru opcji rozszerzonej, płatnej prezentacji.
 7. W celu wykonania zlecenia Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniobiorcy za pośrednictwem panelu administracyjnego („Panel”) wszelkie niezbędne materiały, zdjęcia i informacje potrzebne do wykonania usługi („Materiały”). Zleceniodawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować Materiały.
 8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od umieszczania w serwisie Prezentacji, o ile:

a. Zleceniodawca uchybił zobowiązaniom opisanym w punkcie 6,
b. Zleceniodawca nie opłacił zlecanych usług zgodnie z Cennikiem,
c. Materiały nie przedstawiają Obiektu lub świadczonych przez Zleceniodawcę usług w sposób rzeczywisty,
d. Materiały zawierają treści sprzeczne z dobrymi obyczajami lub są niskiej jakości,
e. Materiały stanowią „utwór” w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Zleceniobiorca nie posiada uprawnień do ich publikowania i rozpowszechniania, lub też nie posiada uprawnień do publikowania i rozpowszechniania znaków towarowych przekazanych wraz z Materiałami,
f. Zleceniodawca narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem Strony www.

 1. Przekazując Materiały, stanowiące „utwór” w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zleceniodawca niniejszym z chwilą zawarcia Umowy przenosi w sposób nieodpłatny, niewyłączny i nieograniczony czasowo na Zleceniobiorcę prawa autorskie do Materiałów na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do Materiałów zawarte jest w wynagrodzeniu wynikającym z Umowy. Niezależnie od przeniesienia praw autorskich do Materiałów, Zleceniodawca w ramach wynagrodzenia niniejszym przenosi na Zleceniobiorcę prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Materiałów. Odbiór Materiałów następuje z chwilą dostarczenia Materiałów, o których mowa w ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 1. Obiekt będzie prezentowany na Stronie www przez okres zadeklarowany przez Zleceniodawcę w Formularzu. Obiekt może być prezentowany dłużej, o ile Zleceniodawca dokona stosownej zmiany w Panelu i o ile uprzednio dokonał płatności zgodnie z Cennikiem. Zleceniobiorca zastrzega, że dla obiektów niewyświetlanych w Serwisie nie ma możliwości odpowiedzi na zapytania kierowane przez klientów Serwisu.
 2. Zleceniodawca dokonuje płatności:

a. na poczet usług definiowanych przy okazji dokonywania płatności,
b. na poczet usług niezdefiniowanych przy okazji dokonywania płatności.
Jeżeli Zleceniodawca dokonał płatności wskazanych w podpunkcie b), wtedy uzyskuje uprawnienie do skorzystania z usług Zleceniobiorcy w terminie późniejszym ze środków zgromadzonych na koncie Zleceniobiorcy. Jeżeli Zleceniodawca składa oświadczenie wskazujące usługę w terminie późniejszym na zasadzie opisanej w zdaniu poprzednim, to stosuje się Cennik z dnia złożenia oświadczenia.

 1. Zleceniodawca dokonuje płatności:

a) przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na numer konta wskazany w Cenniku albo
b) przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem PayU.pl.
W przypadku wyboru opcji b) płatność jest dokonywana po wyborze odpowiedniej opcji w Panelu.

 1. Zleceniobiorca po uzyskaniu każdej płatności wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT i prześle ją w formie PDF na adres email.
 2. Zleceniodawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy, a w szczególności, że:

a. posiada tytuł prawny do dysponowania Obiektem dla celu opisanego w punkcie 4,
b. posiada prawa autorskie do Materiałów,
c. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług hotelowych, noclegowych, agroturystycznych lub krótkotrwałego zakwaterowania.

 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Zleceniodawca, który w ramach Umowy przekazał sporne zdjęcie lub wizerunek osoby trzeciej Zleceniobiorcy.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodne z prawem treści i zdjęcia przekazane przez Zleceniodawcę w ramach Umowy, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ogłoszeń i fotografii.
 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie praw autorskich do Materiałów przekazanych Zleceniobiorcy.
 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności danych przekazywanych przez Zleceniodawcę, w szczególności dotyczące opisu obiektu, danych teleadresowych czy danych osobowych gestora.
 5. Skutkiem zawarcia niniejszej Umowy nie jest przeniesienie majątkowych praw autorskich Zleceniobiorcy w żadnym zakresie.
 6. Zleceniodawca ma prawo:

a. jednostronnie poszerzyć zakres zlecenia o kolejny Obiekt za pośrednictwem Panelu,
b. zlecić usługi reklamowe.
Postanowienia Regulaminu, a w szczególności punkty 6 i 7a stosuje się odpowiednio.

 1. Zleceniobiorca jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w wypadku naruszenia terminu płatności faktury.
 2. Zleceniobiorca ma prawo:

a. podawać na swoich nośnikach informacyjnych i reklamowych informację o świadczeniu usług na rzecz Zleceniodawcy wraz z podaniem linku do strony internetowej Zleceniodawcy i prawem do wykorzystania do tego celu Materiałów,
b. wysyłać Zleceniodawcy na adres poczty elektronicznej podanej przez Zleceniodawcy informację handlową zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c. wysyłać na adres poczty elektronicznej podanej przez Zleceniodawcę zapytania o nocleg lub pobyt złożone przez użytkowników Serwisu, bez konieczności uprzedniej weryfikacji zgodności zapytania z ofertą Zleceniodawcy,
d.    usunąć login Zleceniodawcy, o ile upłynęło 6 miesięcy od dnia zakończenia ostatniej Prezentacji, świadczenia przez Zleceniobiorcę innej usługi lub jeżeli przez 6 miesięcy od wypełnienia Formularza Zleceniodawca nie opłacił żadnej usługi.

 1. Strony ustalają, że wszelkie wiążące oświadczenia składane będą w formie elektronicznej na następujące adresy:

a. Zleceniobiorca – biuro@nocowo.pl,
b. Zleceniodawca – adres podany w Formularzu,
przy czym Zleceniodawca składa oświadczenia za pośrednictwem Formularza, o ile to możliwe.

 1. Domniemuje się, że oświadczenie złożone drogą mailową doszło do odbiorcy z chwilą potwierdzenia przeczytania wiadomości, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego od wysłania wiadomości.
 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin ulega zmianie na podstawie jednostronnej decyzji Zleceniobiorcy. Zmiany wchodzą w życie w stosunku do poszczególnego Obiektu w terminie: 14 dni od dnia udostępnienia przez Zleceniodawcę informacji o zmianie Regulaminu w Serwisie. O powyższych zmianach Regulaminu Zleceniodawcy zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (email). Postanowienia zdań poprzednich stosowane są do Cennika odpowiednio.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem zlecenia strony rozstrzygać będą w drodze negocjacji. W sytuacji nie uzyskania porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd gospodarczy właściwy dla Poznania.